Sunday, October 30, 2011

Tabby Cat vs Nikon...This is something my Tabby Cat Betty would do...

I miss her...


))) by Dmitry Zherebtsov (DmitryGitman)) on 500px.com
))) by Dmitry Zherebtsov


No comments: